ادبیات عرفانی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-3) , صفحات (43-79)

عنوان : ( تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی , محمدجواد مهدوی , مریم آیاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار بر انیم تا طرز تلقی سنائریال عطار و مولانا، به عنوان سه نقطه عطف در تاریخ شعر عرفانی را از نظر مفهوم کلیدی عشق بررسی کنیم. مبنای نظری مقاله نظریه استعاره های شناختی است. ابتدا به پیشینه تحقیق می پردازیم و سپس بحث را در جهار بخش اصلی گزارش استعاره ها و سیر تطور استعاره های مفهومی عشق از سنائی تا مولانا دنبال می کنیم. این پژوهش هم میزان نواوری و تقلید سه چهره مذکور را در استفاده یا ساختن استعاره های عشق اشکار میکند و هم تحول معنایی عشق را نشان می دهد. نظریه استعاره ای شناختی در میان نظریه های مربوط به استعاره برای تحلیل چنین متونی مناسب به نظر می رسد

کلمات کلیدی

, سنائی, عطار, مولانا, عشق, استعاره, غزل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049613,
author = {زرقانی, سیدمهدی and مهدوی, محمدجواد and آیاد, مریم},
title = {تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا},
journal = {ادبیات عرفانی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {11},
month = {March},
issn = {2008-9384},
pages = {43--79},
numpages = {36},
keywords = {سنائی، عطار، مولانا، عشق، استعاره، غزل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا
%A زرقانی, سیدمهدی
%A مهدوی, محمدجواد
%A آیاد, مریم
%J ادبیات عرفانی
%@ 2008-9384
%D 2015

[Download]