پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-6) , صفحات (60-70)

عنوان : ( مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر )

نویسندگان: کریم سعیدی اول نوقابی , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , خشایار پورنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر دو نوع مکمل فایتاز بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم جوجه های گوشتی نر تغذیه شده با دو سطح مختلف فسفر، 480 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس در یک طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل در 12 تیمار (4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار) استفاده شد. تیمارها شامل 3 سطح فایتاز (صفر، 500 و 750 واحد فایتاز در کیلوگرم)، دو سطح فسفر (فسفر متداول و 20 % فسفر متداول و دو نوع آنزیم (ایرانی و وارداتی) بود که برای مدت 45 روز به جوجه ها داده شدند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که مکمل فایتاز باعث بهبود مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و قابلیت هضم فسفر و چربی شد (P<0.05). همچنین افزودن فایتاز به جیره باعث افزایش وزن نسبی قلب، پانکراس، سینه، ران، طحال و درصد لاشه شد (P<0.05). از طرفی نتایج مشخص کرد که افزایش غلظت فسفر جیره باعث افزایش فسفر و کاهش کلسیم خون و همچنین افزایش قابلیت هضم ظاهری فسفر (P<0.05) و کاهش قابلیت هضم ظاهری چربی و اسید آمینه شد (P<0.05). بنابراین با توجه به صفات اندازه گیری شده تفاوتی بین مصرف آنزیم فایتاز ایرانی و خارجی مشاهده نشد و سطح 750 واحد فایتاز در کیلوگرم جیره باعث افزایش صفات عملکردی و قابلیت هضم فسفر و چربی در جوجه گوشتی شد، همچنین مکمل فایتاز نتوانست اثرات تیمار با سطوح فسفر کم را جبران کند.

کلمات کلیدی

, فایتاز, عملکرد, قابلیت هضم, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049614,
author = {سعیدی اول نوقابی, کریم and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and پورنیا, خشایار},
title = {مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {11},
month = {June},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {60--70},
numpages = {10},
keywords = {فایتاز، عملکرد، قابلیت هضم، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر
%A سعیدی اول نوقابی, کریم
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A پورنیا, خشایار
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2015

[Download]