دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23

عنوان : ( پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L) )

نویسندگان: محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثرات عصاره آبی زرآلو بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های لوبیا و تاج خروس آزمایشی در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی در سال 1393 اجرا شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصلدفی با 3 تکرار در سه غلظت عصاره آبی شامل عصاره صفر (شاهد)، 50 و 100 درصد بود. تفکیک اثرات آللوپاتیکی حصاره و فشار اسمزی با ماده پلی اتیلن گلایکول انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی برگ زردالو روی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ها دارای اثرات بازدارنده آللوپاتیک بود، به طوری که با افزایش غلظت عصاره برگ زردآلو، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن تر و خشک ساقه چه و ریشه چه و طول ریشه چه و ساقه چه بذر گیاهان لوبیا و تاج خروس کاهش یافت. بیشترین تاثیر آللوپاتیکی عصاره برگ زردآلو بر علف هرز تاج خروس بود، زیرا از جوانه زنی و رشد آن به طور کامل در هر دو غلظت 50 و 100 درصد ممانعت کرد. غلظت های مختلف پلی اتیلن گلایکول اثر معنی داری روی خصوصیات جوانه زنی صفات مورد بررسی نداشت، بنابراین اثرات بازدارندگی مشاهده شده در عصاره، مربوط به مواد آللوکمیکال موجود در آن می باشد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتیک, تاج خروس, زردآلو, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049615,
author = {اسمعیلی فریمان, محترم and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L)},
booktitle = {دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {آللوپاتیک، تاج خروس، زردآلو، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L)
%A اسمعیلی فریمان, محترم
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2015

[Download]