دانش آب و خاک, دوره (24), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (29-44)

عنوان : ( شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی )

نویسندگان: فرزانه قائمی زاده , حسین بانژاد , امید بهمنی , امید بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سه نوع بافت خاک غالب استان همدان (لوم شنی، لومی و لوم رسی) در حالت کشت و عدم کشت گیاه ذرت با سه تکرار، تحت تیمار پساب حاوی کادمیم قرار گرفتند. غلظت کادمیم در زه­آب خروجی از لایسی­ مترها تحت آزمایش فاکتوریل درغالب طرح کاملاً تصادفی به صورت اندازه ­های تکرارشده مورد تجزیه قرارگرفت. سپس انتقال کادمیم در خاک­ های بدون کشت با استفاده از حل معکوس معادله جابه جائی - انتشاردر نرم­ افزار CXTFITتحت شرایط غیر تعادلی فیزیکی دوناحیه­ ای (TRM) مورد شبیه­ سازی قرار گرفت و غلظت کادمیم باقی­مانده در خاک در پایان آزمایش پیش ­بینی گردید. نتایج حاصل نشان داد که درطول مدت آزمایش خاک­های با بافت لوم شنی و لومی هر دو به همراه کشت گیاه به ترتیب کمترین و بیشترین میزان اثرگذاری را درتصفیه فاضلاب حاوی کادمیم داشته ­اند. نتایج حاصل از نرم ­افزار CXTFITنشان داد که بهترین برازش منحنی­ های رخنه حاصل از داده­های شبیه ­سازی شده و داده­های مشاهده­ ای، برای خاک لومی با میزان ضریب همبستگی r =0.84 حاصل شده است. همچنین نتایج حاصل از شبیه ­سازی نشان داد که با اعمال تیمارهای انجام گرفته تحت شرایط این آزمایش، غلظت باقی­مانده کادمیم در خاک در پایان فصل رشد، برای خاک لوم شنی کم و برای خاک­های لوم رسی و لومی بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, بافت خاک, پساب, ذرت, غیرتعادلی فیزیکی, کادمیم, CXTFIT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049618,
author = {فرزانه قائمی زاده and بانژاد, حسین and امید بهمنی and امید بهمنی},
title = {شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2015},
volume = {24},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5133},
pages = {29--44},
numpages = {15},
keywords = {بافت خاک، پساب، ذرت، غیرتعادلی فیزیکی، کادمیم، CXTFIT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی حرکت کادمیم درشرایط مختلف خاک با مدل غیرتعادلی فیزیکی
%A فرزانه قائمی زاده
%A بانژاد, حسین
%A امید بهمنی
%A امید بهمنی
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2015

[Download]