مدیریت پرستاری, دوره (3), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (78-87)

عنوان : ( کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , نجمه ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: نظارت در آموزش از سازوکارهای بسیار مهم است که به بهبود اثربخشی و در نهایت ارتقای کیفیت آن در نظام آموزش عالی منجر می شود. اجرای یک نظارت ایده آل منطبق بر اهداف آموزشی، مستلزم شناخت واقعیت های حاکم بر آن و برنامه ریزی برای مدیریت بهتر آن است. هدف: شناسایی واقعیت های نظارتی است که می تواند در جو سازمانی دانشگاه به عنوان امتیاز یا محدودیت بر نظارت مدیران آموزشی اثر بگذارد. مواد و روشها: مطالعه کیفی حاضر با روش تحلیل محتوی انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها به کمک 10 مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمد. مصاحبه ها ضبط وسپس با دقت پیاده و با استفاده از روش تحلیل محتوی قراردی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بتحلیل محتوی توصیف های غنی مشارکت کنندگان منجر به استخراج ) 6( درون مایه اصلی شامل کمبود وقت، تعدد نقش، کمبود نیرو، ماهیت پیچیده نظارت، دشوار بودن نظارت بر فرد متخصص و نبود اختیارات کافی در نظارت بوده است. نتیجه گیری:به منظور بهبود کیفیت آموزش در پرستاری، باید استفاده از روشهای متنوع دیگری از جمله نظارت مشارکت مورد تمرکز و توجه مدیران پرستاری در دانشگاه ها قرار گیرد تا مشکلات موجود رفع گردد.

کلمات کلیدی

, آموزش پرستاری, مدیر پرستاری, نظارت آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049625,
author = {آهنچیان, محمدرضا and نجمه ولی زاده},
title = {کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشی},
journal = {مدیریت پرستاری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2251-6603},
pages = {78--87},
numpages = {9},
keywords = {آموزش پرستاری، مدیر پرستاری، نظارت آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A نجمه ولی زاده
%J مدیریت پرستاری
%@ 2251-6603
%D 2014

[Download]