شریف, دوره (30), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (85-95)

عنوان : ( بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , جواد کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از سازه ها، بارهای جانبی بالایی نسبت به بارهای ثقلی به سازه تحمیل می‌شود. شمع‌های اینگونه سازه ها را که تحت اثر بارهای جانبی قابل توجهی قرار می‌گیرند، می توان به دو گروه شمع‌های بلند و کوتاه تقسیم نمود. معمولا تخمین ظرفیت باربری شمع تحت اثر بار جانبی برای شمع‌های کوتاه بر اساس حداکثر ظرفیت باربری و برای شمع‌های بلند بر اساس تغییر مکان افقی مجاز می‌باشد. در تحقیق حاضر برای بررسی رفتار شمع تحت اثر بار جانبی، از لوله‌های فلزی به عنوان شمع در آزمایشگاه استفاده شده است. جهت تعیین ظرفیت باربری، بار جانبی به شمع‌های فلزی مدفون در خاک ماسه‌ای اعمال شده است. با انجام آزمون‌های آزمایشگاهی رفتار شمع‌های کوتاه به لحاظ تغییر طول و قطر شمع و نیز وزن مخصوص خاک مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی با روش‌های هانسن، برامز، پتراسوویت، میرهوف و پراساد مورد مقایسه قرار گرفته است. تحلیل نتایج نشان می‌دهد که روش پراساد برای تخمین ظرفیت باربری جانبی شمع نسبت به دیگر تئوری‌های ارائه شده مناسب‌تر می‌باشد

کلمات کلیدی

, شمع‌های کوتاه, بار جانبی, تخمین ظرفیت باربری, خاک غیر جسبنده, نقطه دوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049627,
author = {بلوری بزاز, جعفر and کشاورز, جواد},
title = {بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای},
journal = {شریف},
year = {2014},
volume = {30},
number = {3},
month = {October},
issn = {1028-7167},
pages = {85--95},
numpages = {10},
keywords = {شمع‌های کوتاه، بار جانبی، تخمین ظرفیت باربری، خاک غیر جسبنده، نقطه دوران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای
%A بلوری بزاز, جعفر
%A کشاورز, جواد
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2014

[Download]