چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2015-08-19

عنوان : ( اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا )

نویسندگان: کبری عبدالهی , بهروز اسماعیل , سرور خرم دل , ساسان راستگو , سولماز فتح العلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049639,
author = {کبری عبدالهی and بهروز اسماعیل and خرم دل, سرور and ساسان راستگو and سولماز فتح العلومی},
title = {اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تاثیر غلظتهای مختلف پوتریسین برون زاد بر عمر پس از برداشت خیار گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار مطالعه شد. گیاهان در طی دوره رشد به مدت هر دو هفته یکبار با هورمون پوتریسین محلول پاشی شده و میوه ها نیز در محلول پوتریسین با غلظتهای صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار به مدت 5 دقیقه غوطه ور شدند و سپس به یخچال منتقل گردیدند. طول انبار مانی با کاربرد پوتریسین به طور معنی داری در میوه ها افزایش یافت. در طی مدت زمان نگهداری میوه ها در یخچال میوه های تیمار نشده سفتی بافت کمتری را نشان دادند. با استفاده از پوتریسین نیز کاهش وزن و نرم شدن بافت همچنان وجود داشت، اما شتاب آن نسبت به شاهد بسیار کمتر بود. میزان مواد جامد محلول در میوه های شاهد در طول دوره انبارداری افزایش یافت، اما در میوه های تیمار نشده روند کاهشی را نشان داد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا
%A کبری عبدالهی
%A بهروز اسماعیل
%A خرم دل, سرور
%A ساسان راستگو
%A سولماز فتح العلومی
%J چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2015

[Download]