چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2015-08-19

عنوان : ( تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا )

نویسندگان: کبری عبدالهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , سولماز فتح العلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کاربرد همزمان ورمی کمپوست در محیط کشت و محلول پاشی با پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در محیط کشت و برگ خیار گلخانه ای رقم یلدا یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه اردبیلی انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش شامل بسترهای کشت حاوی درصد های مختلف ورمی کمپوست (صفر، 20، 40 و 60 درصد) و غلظتهای مختلف پوتریسین 0، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار بود. نتایج نشان داد که اثر درصدهای مختلف ورمی کمپوست بر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم و سدیم در سطح احتمال یک درصد معنی دار بدست آمد. محلول پاشی با پوتریسین بر روی شاخساره گیاه نیز بر عنصار فسفر و کلسیم در سطح 1 درصد و برای ازت در سطح 5 درصد معنی دار بدست آمد. همچنین برای پتاسیم و سدیم اختلاف معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد. اثر متقابل درصدهای مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی با پوتریسین بر عناصر فسفر، پتاسیم و سدیم در سطح یک درصد معنی دار بود و برای عناصر نیتروژن و کلسیم در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پوتریسین, محلول پاشی, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049640,
author = {کبری عبدالهی and بهروز اسماعیل پور and خرم دل, سرور and ساسان راستگو and سولماز فتح العلومی},
title = {تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {پوتریسین، محلول پاشی، محیط کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا
%A کبری عبدالهی
%A بهروز اسماعیل پور
%A خرم دل, سرور
%A ساسان راستگو
%A سولماز فتح العلومی
%J چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2015

[Download]