فقه و اصول, دوره (107), شماره (107), سال (2017-3) , صفحات (65-86)

عنوان : ( بازجستی در مبانی فقهی حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی )

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا , ثمانه علوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماده 438 قانون مجازات اسلامی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید می داند .اما در مورد مجازاتهای حدود و تعزیرات نظیر جرائم مواد مخدر سکوت کرده است. مقاله حاضر می کوشد ضمن طرح دیدگاهها و نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان تجدید حکم اعدام به پرسش اصلی مطروحه در این مسئله پاسخ گوید که آیا از نظر قانونگذار بین مجازات اعدام که هدف از آن قاعدتا باید مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؟و در نهایت نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب قسیم قتل است و قسیم شیء نمی تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را می توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیرات قائل به عدم اجرای حکم مجدد اعدام شد.

کلمات کلیدی

, سلب حیات, اعدام مجدد, قصاص, حدود, تعزبرات, سکوت قانون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049642,
author = {عابدی سرآسیا, علیرضا and علوی, ثمانه},
title = {بازجستی در مبانی فقهی حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2017},
volume = {107},
number = {107},
month = {March},
issn = {2008-9139},
pages = {65--86},
numpages = {21},
keywords = {سلب حیات، اعدام مجدد، قصاص، حدود، تعزبرات،سکوت قانون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازجستی در مبانی فقهی حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%A علوی, ثمانه
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2017

[Download]