دیرینه شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (19-36)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل )

نویسندگان: فرشته بداقی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوکولیتوفرها مهمترین تولید کننده‌های اولیه در اقیانوسهای امروزی بوده و در اقیانوسهای مزوزوئیک، قبل از تکامل و فراوانی دیاتومه ها در بین فیتوپلانکتونها از همه مهمتر بودند. با توجه به نقش بسیار مهم نانوفسیلها در مطالعات زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی به ویژه در کرتاسه و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل شناسی، نانوفسیلهای آهکی آخرین لایه‌های منسوب به نهشته‌های کرتاسه البرز شرقی در برش چشمه قلقل مورد مطالعه قرار گرفته است. بر مبنای نانوفسیلهای شناسایی شده توسط میکروسکپ نوری پلاریزان تعداد 23 جنس و51 گونه در این برش معرفی شدند. با توجه به گسترش چینه شناسی نانوفسیلهای آهکی، بازه زمانی برش مورد مطالعه با بیوزونهای CC16 - CC26 از زون بندی Sissingh (1977) همخوانی دارد. بر مبنای زیست زونهای مشخص شده، سن این لایه ها سانتونین پسین ـ ماستریشتین پسین معرفی می‌گردد. بررسیهای پالئواکولوژی نشان می‌دهد که آخرین نهشته‌های کرتاسه در البرز شرقی در شرایط آب و هوای گرم، عرضهای جغرافیایی پایین و در قسمتهای کم عمق حوضه نهشته شده‌اند و عمق حوضه به سمت سازند فجن کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, پالئواکولوژی, کرتاسه, البرز شرقی, نانوفسیلهای آهکی, چشمه قلقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049647,
author = {بداقی, فرشته and هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام},
title = {زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-2153},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {زیست چینه نگاری، پالئواکولوژی، کرتاسه، البرز شرقی، نانوفسیلهای آهکی، چشمه قلقل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل
%A بداقی, فرشته
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2013

[Download]