دیرینه شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (95-110)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه )

نویسندگان: مرضیه نطقی مقدم , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسیهای انجام شده در این پژوهش، تنوع و فراوانی نسبی نانوفسیلهای آهکی مرز سازندهای آب تلخ و نیزار در برشهای دو برادر، کلات و چهچهه مطالعه شده است. بررسی تاکسونومیکی نانوفسیلهای آهکی در بخشهای مورد مطالعه به شناسایی 24 گونه در برش دوبرادر، 27 گونه در برش کلات و32 گونه در برش چهچهه منجر گردیده است. با توجه به این نانوفسیلهای آهکی و بایوزونهای شناسایی شده بر اساس آنها، سن گستره مورد بررسی در هر یک از برشها، انتهای کامپانین پسین تا ماستریشتین پیشین می باشد. در این میان، حضور Watznaueria barnesae و نبود Biscutum constans نشان دهنده تولیدات غذایی پایین است و افزایش قابل توجه در Micula decussata موید شرایط محیطی پراسترس در این حوضه می باشد.

کلمات کلیدی

دیرینه بوم شناسی؛ زیست چینه نگاری؛ آب تل ؛ نیرار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049648,
author = {نطقی مقدم, مرضیه and هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام},
title = {زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-2153},
pages = {95--110},
numpages = {15},
keywords = {دیرینه بوم شناسی؛ زیست چینه نگاری؛ آب تل ؛ نیرار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه
%A نطقی مقدم, مرضیه
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2013

[Download]