آبیاری و زهکشی ایران, دوره (4), شماره (8), سال (2015-1) , صفحات (817-825)

عنوان : ( بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر بررسی پارامترهای حدی هواشناسی که دارای خسارت های زیاد اقتصادی، اجتماعی و مالی زیادی می باشند، در دنیا اهمیت زیـادی پیدا کرده است . در اکثر مطالعات قبلی صورت گرفته، توجه محققان به بررسی متوسط پارامترهای هواشناسی در طول دوره آماری معطوف بوده است، لذا تحقیق چندانی در خصوص وقوع پارامترهای حدی، که دارای تأثیر بیش تر و خسارت بارتری بر بخش های مختلف از جملـه کشـاورزی هسـتند، صـورت نگرفته است .این تحقیق با هدف بررسی روند وقوع شرایط حدی هواشناسی پارامترهای حدی مربوط به بارش و دما در استان خراسان رضوی و در سـه ایستگاه مشهد، سبزوار و تربت حیدریه در دوره آماری 2010 - 1961 به روش من- کندال صورت گرفته است .بر اساس نتایج حاصله مشخص مـی شـود که به طور کلی در منطقه مورد مطالعه تعداد روزهای یخبندان، روزهای یخی و وقوع دوره های سرد کاهش یافته و بالعکس تعداد روزهای آفتابی، شب های حاره ای و نیز طول دوره گرم افزایش یافته است . این امر حاکی از آن است که به طور کلی در منطقـه، دمـا دارای رونـد افزایشـی بـوده اسـت. هـم چنـین شاخص های حدی بارش با نوسان بیش تر و عمدتاً با شیب کاهشی بسیار کم در منطقه دیده می شود .علاوه بر این با اسـتفاده از آزمـون نمـوداری مـن - کندال سال تغییر در روند هر کدام از پارامترها نیز مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق می تواند در خصوص کاهش ریسک تولیدات کشاورزی و نیز محصول گزینی بهتر با توجه به چگونگی وقوع شرایط حدی در مناطق مختلف، مورد استفاده مسئولان قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, شرایط حدی هواشناسی, روند, من-کندال, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049651,
author = {عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and انصاری, حسین and علیزاده, امین and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {4},
number = {8},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {817--825},
numpages = {8},
keywords = {شرایط حدی هواشناسی، روند، من-کندال، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A انصاری, حسین
%A علیزاده, امین
%A بنایان اول, محمد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]