مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (9-30)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گرو ههای آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , امین بابادی , یحیی قائدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از کلیدی ترین وظایف مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه ها ادارۀ فرایند یاددهی-یادگیری است. بر حسب ادبیات موجود به منظور اداره بهتر فرایند یاددهی-یادگیری، موسسات آموزش عالی بیشتر از اینکه مدیریت شوند باید رهبری شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ادراک نقش یک مدیر گروه آموزشی از انتظارات وظیفه ای و محورهای عملکردی او در دانشگاه ها طراحی و در سال تحصیلی 1388-1387 اجرا گردید. برای جمع آوری داده ها، بر اساس مدل دیموک و والکر پرسشنامه تهیه و به صورت سرشماری در میان مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی (65 تن) و فردوسی مشهد (50 تن) توزیع شد. در مجموع 76 پرسشنامه به طور کامل و بدون نقص جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران گروه های آموزشی نمونه تحقیق وظیفه های مدیر گروه آموزشی را با گرایش به کارکردهای مدیریتی ادراک می کنند و در عمل نیز به وظایف مدیریتی خود نسبت به کیفیت های رهبری تاکید بیشتری دارند. این نتیجه با یافته های تحقیقاتی که مدعی است فرد همان طور که نقش خود را ادراک می کند، بدان عمل می نماید در توافق است.

کلمات کلیدی

, ادراک نقش, عملکرد, رهبری آموزشی, مدیر گروه آموزشی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049658,
author = {آهنچیان, محمدرضا and بابادی, امین and یحیی قائدی},
title = {بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گرو ههای آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-2865},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {ادراک نقش، عملکرد، رهبری آموزشی، مدیر گروه آموزشی، دانشگاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گرو ههای آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد
%A آهنچیان, محمدرضا
%A بابادی, امین
%A یحیی قائدی
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2012

[Download]