کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2015-09-16

عنوان : ( بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 )

نویسندگان: مسعود آزادی مقدم , نقی فتحی خراسانی , فرهاد کلاهان , مرتضی کریمی علی آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از پرکاربردترین روش های ماشینکاری قطعات هادی جریان الکتریسیته است. در این روش بدلیل استفاده از انرژی حرارتی، سختی قطعه کار بر سرعت ماشینکاری تاثیری ندارد، بنابراین از این روش می توان در ساخت انواع قالب ها و ماشینکاری مواد سخت نظیر سوپرآلیاژها استفاده نمود. پارامترهای تنظیمی شامل ولتاژ گپ، شدت جریان، زمان روشنی پالس و فاکتور کار هستند. نرخ برداشت ماده و کیفیت سطح قطعات تولیدی از جمله خروجی های مهم در این فرآیند هستند. به منظور گردآوری داده های تجربی از طرح دترمینان بهینه در رویکرد طراحی آزمایش ها استفاده شده است. برای ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند، توابع رگرسیونی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور ارزیابی و انتخاب مدل های اصلح از آنالیزهای آماری و آزمایشات صح هگذاری استفاده شد. برای بهینه سازی توابع هدف انتخاب شده از الگوریم ژنتیک استفاده شد. نتایج حاصل از بهینه سازی و آزمایشات تجربی نشان داد که به کارگیری همزمان روش مدلسازی مطرح شده و الگوریتم ژنتیک میتواند به ابزاری کارامد برای مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای فرآیند تخلیه الکتریکی تبدیل شود.

کلمات کلیدی

, ماشینکاری تخلیه الکتریکی, بهینه سازی, طرح دترمینان بهینه, سوپرآلیاژ اینکونل 817 , الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049664,
author = {آزادی مقدم, مسعود and فتحی خراسانی, نقی and کلاهان, فرهاد and کریمی علی آباد, مرتضی},
title = {بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماشینکاری تخلیه الکتریکی، بهینه سازی، طرح دترمینان بهینه، سوپرآلیاژ اینکونل 817 ، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718
%A آزادی مقدم, مسعود
%A فتحی خراسانی, نقی
%A کلاهان, فرهاد
%A کریمی علی آباد, مرتضی
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
%D 2015

[Download]