پژوهش های علوم دامی, دوره (24), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (165-175)

عنوان : ( تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی دخیل در متابولیسم در بره های پرواری )

نویسندگان: الهه یزدانخواه , علی حسین خانی , حسین دقیق کیا , سیدعلیرضا وکیلی , حسن صدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ترکیب جیره بر متابولیتهای خونی و بیان ژن برخی آنزیم های کبدی انجام گرفت. از 81 رأس بره نر آمیخته )قزل- مرینوس، قزل- بلوچی و مرینوس- مغانی( در سه گروه آزمایشی استفاده شد. دانه جو به عنوان بخش عمده جیره در دو سطح 05 و 855 درصد با پسماند رستوران جایگزین گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: 8( جیره کنترل )بدون پسماند رستوران(، 2( جایگزینی 05 درصد دانه جو با پسماند رستوران و 3( جایگزینی 855 درصد جو با پسماند رستوران بودند. جیره ها به صورت کامال مخلوط و سه بار در روز به مدت 885 روز به گوسفندان تغذیه شدند. نمونه های بافت کبد در انتهای آزمایش برای مطالعه بیان ژن مربوط به آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز گرفته شدند. اثر تیمارهای آزمایشی روی غلظت گلوکز پالسمای خون معنی دار بود )P<5/50(، اما غلظت نیتروژن اوره ای و بتا هیدروکسی بوتیرات خون را تحت تأثیر قرار ندادند. از طرف دیگر، دوره های آزمایشی بر غلظت گلوکز پالسمای خون تأثیر معنی داری نداشتند، اما این اثر برای غلظت نیتروژن اورهای و بتا هیدروکسی بوتیرات خون معنی دار بود )P<5/50(. بیان ژن آنزیمهای آسپارتات آمینو ترانسفراز و فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز تحت تاثیر جیرههای خوراکی تغییر یافت )P<5/50(. نتایج این مطالعه نشان داد تغییر اقالم جیره با تاثیر بر فرآیند هضم و جذب و تغییرغلظت متابولیت های خونی، بیان ژن مربوط به آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز و فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز از آنزیم های کلیدی دخیل در متابولیسم را تغییر داد.

کلمات کلیدی

, آسپارتات آمینو ترانسفراز, بره های پرواری, بیان ژن, فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز, متابولیتهای خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049674,
author = {الهه یزدانخواه and علی حسین خانی and حسین دقیق کیا and وکیلی, سیدعلیرضا and حسن صدری},
title = {تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی دخیل در متابولیسم در بره های پرواری},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2014},
volume = {24},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5125},
pages = {165--175},
numpages = {10},
keywords = {آسپارتات آمینو ترانسفراز، بره های پرواری، بیان ژن، فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز، متابولیتهای خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی دخیل در متابولیسم در بره های پرواری
%A الهه یزدانخواه
%A علی حسین خانی
%A حسین دقیق کیا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A حسن صدری
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2014

[Download]