مرتع و آبخیزداری, دوره (67), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (31-44)

عنوان : ( مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران) )

نویسندگان: شفق رستگار , حسین بارانی , علی دریجانی , واحد بردی شیخ , جمشید قربانی , جمشید قربانی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش گیاهی، یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل‌کنندة فرسایش‌ است و نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت خاک دارد. از این رو، در این تحقیق، برای شناخت بهتر نقش پوشش گیاهی در برآورد میزان هدررفت خاک و رسوب در برخی واحدهای سنگی مراتع ییلاقی حوضة نوررود در استان مازندران از یک باران‌ساز قابل حمل در صحرا استفاده شد. با این هدف، از بین واحدهای سنگی منطقه، سنگ آهک دولومیتی سازند لار، ترکیبات ماسه‌سنگ میکایی، ماسه‌سنگ رسی، و شیل همراه با رگه‌های زغال سنگ سازند شمشک و ترکیبات توف سبز، شیل توفی، و شیل خاکستری تیره تا سبز همراه با سنگ‌های آتشفشانی سازند کرج به ترتیب با مقاومت‌های بالا، کم، و متوسط نسبت به فرسایش انتخاب گردیدند. در هر واحد سنگی نیز سه تراکم پوششی ضعیف، متوسط، و خوب شناسایی شد. در هر کدام از تراکم‌های‌ پوششی، 3 تکرار با فواصل یک متر از هم مستقر گردید. در هر بار ایجاد بارندگی مصنوعی، ویژگی‌های سطحی پلات‌ها از نظر پوشش حفاظتی سطح خاک و مقادیر رواناب و رسوب اندازه‌گیری شد. با استناد به نتایج به‌دست‌آمده، حجم و وزن رسوب در تراکم پوششی ضعیف واحدهای سنگی با ترکیبات ماسه‌سنگی سازند شمشک بیش از واحد سنگی با ترکیبات توف، شیل همراه با سنگ‌های آتشفشانی سازند کرج و سنگ آهک دولومیتی لار مشاهده شد. همچنین، رابطة عکس و قوی بین افزایش تراکم پوشش گیاهی و حجم رواناب و رسوب وجود داشت که نشان‌دهندة تأثیر متقابل تراکم پوشش گیاهی و مقادیر تولید رواناب و رسوب است.

کلمات کلیدی

پوشش گیاهی؛ سازند زمین‌شناسی؛ شبیه‌ساز باران؛ نوررود؛ واحد سنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049675,
author = {شفق رستگار and حسین بارانی and علی دریجانی and واحد بردی شیخ and جمشید قربانی and جمشید قربانی and قربانی, محمد},
title = {مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2014},
volume = {67},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5044},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {پوشش گیاهی؛ سازند زمین‌شناسی؛ شبیه‌ساز باران؛ نوررود؛ واحد سنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران)
%A شفق رستگار
%A حسین بارانی
%A علی دریجانی
%A واحد بردی شیخ
%A جمشید قربانی
%A جمشید قربانی
%A قربانی, محمد
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2014

[Download]