اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم , 2014-09-21

عنوان : ( بررسی عوامل موثربراستانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها )

نویسندگان: مریم رمضانی , آذر کفاش پور , احمد زنده دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اعتباربخشی درنظام سلامت به عنوان یک عامل کلیدی تلقی میشود واثربخشی ونقش مهم آن درکشورهای توسعه یافته به طرق مختلف اثبات گردیده است درایران نیز ازسال 1391 تاکنون انرژی و هزینه زیادی صرف استقرار این استاندارد گردیده است و زمانی که بایستی توسط کارکنان کادر درمان صرف رسیدگی به بیماران گردد هم اکنون صرف مستندسازی و اجرای استانداردهای اعتباربخشی میگردد بنابراین شناسایی عوامل موثربراعتباربخشی و موردتوجه قراردادن آنها میتواند ازطریق جلوگیری ازتداوم روند کنونی ارتقای سلامت کشور را به همراه داشته باشد وشناسایی این عوامل امکان اصلاح اجرای استانداردهای اعتباربخشی دستیابی به اهداف اعتباربخشی وبهبود قابلیت های نظام سلامت را فراهم می سازد دراین مقاله عوامل فرهنگی عوامل اجرایی عوامل سازمانی و عوامل انسانی به عنوان عوامل موثربراجرای استانداردهای اعتباربخشی معرفی گردیده است

کلمات کلیدی

, اعتباربخشی , عوامل فرهنگی , عوامل اجرایی , عوامل سازمانی , عوامل انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049677,
author = {مریم رمضانی and کفاش پور, آذر and احمد زنده دل},
title = {بررسی عوامل موثربراستانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها},
booktitle = {اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اعتباربخشی ، عوامل فرهنگی ، عوامل اجرایی ، عوامل سازمانی ، عوامل انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثربراستانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها
%A مریم رمضانی
%A کفاش پور, آذر
%A احمد زنده دل
%J اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
%D 2014

[Download]