اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم , 2014-09-21

عنوان : ( تعیین معیارهای ارزیابی عملکرددرسازمانهای بهداشتی ودرمانی ازمنظراستانداردهای اعتباربخشی )

نویسندگان: مریم رمضانی , آذر کفاش پور , احمد زنده دل , تورج صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین بهداشت و درمان یکی ازنیازهای اساسی و حیاتی هرجامعه بوده و اصلاح نظام سلامت بدون ارزیابی عملکرد امکان پذیرنمی باشد درحال حاضر که ارزشیابی بیمارستانها طبق استانداردهای اعتباربخشی صورت میپذیرد و استانداردهای اعتباربخشی ابلاغ شده به بیمارستانها با اهداف والایی منفک ازکسب درجه یک ارزشیابی دنبال میگردد لذا تعیین اهداف اجرای استانداردهای اعتباربخشی وتعیین معیارهای ارزیابی عملکرد و بکارگیری آن میتواند ازمستندسازی صرف جلوگیری نموده وبه معاون درمان دراستقرار موفق آن بالاخص درشرایطی که دربسیاری ازبیمارستانهای کشورهای توسعه یافته اثربخشی آن به اثبات رسیده است کمک نماید دراین مقاله معیارهای ارزیابی عملکرد طبق استانداردهای اعتباربخشی موردبررسی قرارگرفته است

کلمات کلیدی

, استانداردهای اعتباربخشی , ارزیابی عملکرد , رضایت مندی کارکنان , رضایت مندی بیماران , میزان خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049680,
author = {مریم رمضانی and کفاش پور, آذر and احمد زنده دل and تورج صادقی},
title = {تعیین معیارهای ارزیابی عملکرددرسازمانهای بهداشتی ودرمانی ازمنظراستانداردهای اعتباربخشی},
booktitle = {اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {استانداردهای اعتباربخشی ، ارزیابی عملکرد ، رضایت مندی کارکنان ، رضایت مندی بیماران ، میزان خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین معیارهای ارزیابی عملکرددرسازمانهای بهداشتی ودرمانی ازمنظراستانداردهای اعتباربخشی
%A مریم رمضانی
%A کفاش پور, آذر
%A احمد زنده دل
%A تورج صادقی
%J اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
%D 2014

[Download]