کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار , 2014-12-17

عنوان : ( بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد مقدس) )

نویسندگان: آذر کفاش پور , مسعود منظمی برهانی , نسترن داودی , اکرم صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جوامع امروزی با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگی محیط کسب و کار، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است و به عنوان دارایی حیاتی جهت کسب مزیت رقابتی به شمار می آید. سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است. در این فضا نوآوری سازمانی نه تنها سازمان ها را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقای عملکرد سازمانی ارائه می کند. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان شهرداری مرکزی شهر مشهد می باشد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از نرم افزار آماریSPSS استفاده گردید. نتایج حاصل حاکی از تاثیر مثبت تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی می باشد

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, ابعاد ساختار سازمانی, نوآوری, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049682,
author = {کفاش پور, آذر and منظمی برهانی, مسعود and داودی, نسترن and اکرم صدیقی},
title = {بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد مقدس)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، ابعاد ساختار سازمانی، نوآوری، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد مقدس)
%A کفاش پور, آذر
%A منظمی برهانی, مسعود
%A داودی, نسترن
%A اکرم صدیقی
%J کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
%D 2014

[Download]