همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری , 2015-03-16

عنوان : ( نقش فنون بازاریابی رابطه مند در اعتمادسازی مشتریان بیمه (دیدگاه مدیران نمایندگی های بیمه ایران در شهر مشهد) )

نویسندگان: زینت حسین زاده , آذر کفاش پور , تورج صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثرات بکارگیری فنون بازاریابی رابطه مند بر اعتماد مشتریان در نمایندگی های بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفتهاست. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد و برای جمع آوری دیدگاه های مدیران از روش نمونه گیری تصادفیاستفاده گردید. تعداد 250 پرسشنامه بین این مدیران توزیع شد که پس از تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS نتایجحاصل حاکی از آن بود که فنون بازاریابی رابطه مند (فن پاداش محسوس و ارتباطات شخصی رفتار ترجیحی و مکاتبات مستقیم) براعتماد مشتریان اثر مثبت داشت. که با توجه بدان پیشنهاداتی در جهت بهبود و افزایش اعتماد مراجعان به نمایندگی های بیمه ایرانارائه گردید

کلمات کلیدی

, فنون بازاریابی رابطه مند, اعتماد مشتریان, فن پاداش محسوس, ارتباطات شخصی, رفتار ترجیحی و مکاتبات مستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049684,
author = {زینت حسین زاده and کفاش پور, آذر and تورج صادقی},
title = {نقش فنون بازاریابی رابطه مند در اعتمادسازی مشتریان بیمه (دیدگاه مدیران نمایندگی های بیمه ایران در شهر مشهد)},
booktitle = {همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {فنون بازاریابی رابطه مند، اعتماد مشتریان، فن پاداش محسوس، ارتباطات شخصی، رفتار ترجیحی و مکاتبات مستقیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فنون بازاریابی رابطه مند در اعتمادسازی مشتریان بیمه (دیدگاه مدیران نمایندگی های بیمه ایران در شهر مشهد)
%A زینت حسین زاده
%A کفاش پور, آذر
%A تورج صادقی
%J همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
%D 2015

[Download]