مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (4), شماره (14), سال (2015-8) , صفحات (192-217)

عنوان : ( بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی) )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , محمد حسن فطرس , بهرام فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی کشش های جایگزینی جزئی و کشش های قیمتی در فرایند عرضه آب، همچنین محاسبه صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی نسبت به مقیاس در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی است. به این منظور از فرم تابع هزینه ترانسلوگ برای براورد تابع هزینه فرایند عرضه آب در این شرکت استفاده شد. چارچوب تجزیه و تحلیل بر مبنای سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط است(SUR). برای برآورد پارامترهای تابع هزینه از داده های تابلویی برای دوره زمانی 1385-1390 استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از جایگزینی نیروی کار و سرمایه در فرایند عرضه آب می باشد و کشش تقاضا برای نهاده نیروی کار بزرگ تر از کشش تقاضا برای نهاده سرمایه است. همچنین در شهرهای صنعتی استان مرکزی، عرضه آب غیر خانگی دارای ویژگی صرفه های ناشی از مقیاس بوده و در سایر شهرها، ویژگی اقتصاد مقیاس برای عرضه آب غیر خانگی وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کشش جایگزینی جزئی, تابع هزینه ترانس لوگ, داده های تابلویی, آب خانگی و غیر خانگی, صرفه های ناشی از مقیاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049685,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and محمد حسن فطرس and فتحی, بهرام},
title = {بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {August},
issn = {2322-2530},
pages = {192--217},
numpages = {25},
keywords = {کشش جایگزینی جزئی، تابع هزینه ترانس لوگ، داده های تابلویی، آب خانگی و غیر خانگی، صرفه های ناشی از مقیاس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A محمد حسن فطرس
%A فتحی, بهرام
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2015

[Download]