سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2015-03-04

عنوان : ( نقش استحکام دیواره سلولی در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani )

نویسندگان: زهرا نوربخش , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط اطراف گیاهان پاتوژن های بالقوه بسیاری وجود دارد. برخی از عوامل بیماریزا قادر به نفوذ در گیاه و غلبه بر مکانیسم های ضد میکروبی گیاه هستند. پس از نفوذ پاتوژن، برخی از گیاهان دفاع را با تقویت دیواره سلولی از طریق کالوز، لیگنین و ...انجام میدهند . اولین پاسخ قابل مشاهده در نفوذ پاتوژن به دیواره های سلول گیاهی اغلب تشدید جریان سیتوپلاسمی و به دنبال آن تجمع سیتوپلاسم میزبان در محل نفوذ پاتوژن است. تعدادی از انواع مختلف استحکامات دیواره سلولی در پاسخ به نفوذ پاتوژن به دیواره های سلول گیاهی تولید میشوند.در این تحقیق میزان رسوب کالوز و استقامت دیواره Rhizoctonia سلولی در دیسکهای برگی دو رقم مقاوم و حساس ( سی اچ فلات و موبیل )گوجه فرنگی علیه قارچ نکروتروف بررسی شد و افزایش ضخامت دیواره سلولی و رسوب کالوز در رقم مقاوم پس از 12 ساعت پس از آلودگی مشاهده solani شد.

کلمات کلیدی

, دیواره سلولی, استحکام دیواره سلولی , کالوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049686,
author = {نوربخش, زهرا and طاهری, پریسا},
title = {نقش استحکام دیواره سلولی در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani},
booktitle = {سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دیواره سلولی،استحکام دیواره سلولی ،کالوز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش استحکام دیواره سلولی در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani
%A نوربخش, زهرا
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
%D 2015

[Download]