ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) دربهینه سازی مصرف علف¬کش سولفوسولفورون (آپیروس) )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح اله آفریکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفوسولفورون از علف¬کش¬های مهم و پرکاربرد مزارع گندم به شمار می رود. به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف‌کش سولفوسولفورون درگندم، آزمایشی بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت اصلی عبارت بود ترکیب فاکتوریل دو عامل روش کاربرد نیتروژن در دو سطح (پخش سراسری و یکنواخت در سطح مزرعه و کاربرد نواری و قرار دادن کود به فاصله 5 سانتی متر از گندم و عمق 10 سانتی متری خاک ) و مقدار کاربرد نیتروژن در سه سطح 100 و 200 و 400 کیلوگرم در هکتار اوره 46 درصد که بترتیب معادل 46، 92 و 184 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بودند و کرت فرعی شامل روش کنترل شیمیایی علف¬های هرز در 4 سطح شامل کاربرد مقادیر 50 ، 75 و 100 درصد مقدار کاربرد توصیه شده علف‌کش سولفوسولفورون (5/26 گرم در هکتار(با فرمولاسیون امولسیون شونده غلیظ 75%) در مرحله پنجه‌دهی کامل گندم به همراه تیمار عاری از علف‌هرز (وجین دستی تمام فصل) بودند. نتایج نشان دادند که کاربرد کود نیتروژن بصورت نواری منجر به کاهش معنی دار تراکم و زیست‌توده علف¬های هرز شد و افزایش مقدار کاربرد آن در هر دو روش کاربرد، افزایش شاخص های مذکور را بدنبال داشت. به‌طوری‌که بیشترین (27/29بوته در متر مربع) و کمترین (78/12بوته در تر مربع) تراکم علف¬های هرز به ترتیب در عدم کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون و کاربرد نیتروژن به صورت سراسری، و در کاربرد دز توصیه‌شده و کاربرد نواری نیتروژن مشاهده شد. از سوی دیگر کاربرد نواری کود سبب کاهش مقدار علف‌کش شد. بطوری‌که تاثیر علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌های هرز در مقادیر 75 و 50 درصد دز توصیه شده آن در روش کاربرد نواری نیتروژن، اختلاف معنی‌داری (P 0.05) با تاثیر کاربرد آن زمانی که در 100 درصد دز توصیه شده آن، که نیتروژن به صورت سراسری بکار رفت، نداشت.

کلمات کلیدی

, کاربرد نواری نیتروژن, کاربرد سراسری نیتروژن, کاهش مصرف علف کش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049688,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and آفریکان, روح اله},
title = {نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) دربهینه سازی مصرف علف¬کش سولفوسولفورون (آپیروس)},
booktitle = {ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کاربرد نواری نیتروژن، کاربرد سراسری نیتروژن، کاهش مصرف علف کش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) دربهینه سازی مصرف علف¬کش سولفوسولفورون (آپیروس)
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A آفریکان, روح اله
%J ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2015

[Download]