علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (461-473)

عنوان : ( مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد )

نویسندگان: زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد آسایش دمایی مطلوب در دوره‏های گرم سال با توجه به جمعیت بالا و اقلیم گرم و خشک بیشتر شهرهای ایران ضروری است. آزمایشی به‌منظور بررسی تأثیر درصد پوشش گیاهی و سطوح سخت بر تغییرات دما، رطوبت نسبی و آسایش دمایی شهروندان در سه سایت شهری و ایستگاه هواشناسی مشهد انجام گرفت. داده‏های اقلیمی دریافتی و ثبت‌شده از ایستگاه هواشناسی و سایت‏های چهارراه دانش، تقاطع مقدم طبرسی و پارک ملت که از نظر درصد پوشش گیاهی و سطوح سخت متفاوت بودند، با یکدیگر مقایسه شدند. شاخص‏های آسایش دمایی شهروندان و محدودۀ آن‏ها نیز در این سایت‏ها در گرم‏ترین دورۀ سال 1390 به تفکیک رده‏های سنی و جنسیتی مشخص شد. نتایج آنالیزهای آماری و خروجی مدل ریمن نشان دادند دما و رطوبت نسبی چهارراه دانش و تقاطع مقدم طبرسی نسبت به ایستگاه هواشناسی و به‌ویژه پارک ملت به‌ترتیب به‌طور معنا‏داری بالاتر و پایین‏تر بودند. شاخص‏های آسایش دمایی گرم‏ترین دورۀ سال نشان دادند که روزهای این دوره برای شهروندان به‌ترتیب در محدودۀ تنش گرمایی اندک، شدید و بسیار شدید قرار داشتند و به‌ترتیب پارک ملت و ایستگاه هواشناسی نسبت به چهارراه دانش و تقاطع مقدم طبرسی از نظر ایجاد آسایش دمایی برای مردم مناسب‏تر بودند.‌

کلمات کلیدی

جزایر گرمایی؛ دما؛ رطوبت؛ شاخص‏های آسایش دمایی؛ فضای سبز‌.‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049691,
author = {کریمیان, زهرا and تهرانی فر, علی and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید and کاظمی, فاطمه},
title = {مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2015},
volume = {45},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-482X},
pages = {461--473},
numpages = {12},
keywords = {جزایر گرمایی؛ دما؛ رطوبت؛ شاخص‏های آسایش دمایی؛ فضای سبز‌.‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد
%A کریمیان, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاظمی, فاطمه
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2015

[Download]