مهندسی عمران شریف, دوره (30.3), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (139-145)

عنوان : ( تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگو )

نویسندگان: حسن سرمدی , عباس کرم الدین , علیرضا انتظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049695,
author = {سرمدی, حسن and کرم الدین, عباس and انتظامی, علیرضا},
title = {تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگو},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2014},
volume = {30.3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2676-4768},
pages = {139--145},
numpages = {6},
keywords = {داده های مودال ، به رور رسانی الگو ، ماتریس جرم و سختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگو
%A سرمدی, حسن
%A کرم الدین, عباس
%A انتظامی, علیرضا
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2014

[Download]