مهندسی عمران شریف, دوره (32), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (117-125)

عنوان : ( عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی با تیر همبند فلزی طراحی شده به روش طرح پلاستیک بر اساس عملکرد )

نویسندگان: عباس کرم الدین , علی زنگنه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049699,
author = {کرم الدین, عباس and زنگنه, علی},
title = {عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی با تیر همبند فلزی طراحی شده به روش طرح پلاستیک بر اساس عملکرد},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2015},
volume = {32},
number = {3},
month = {September},
issn = {2676-4768},
pages = {117--125},
numpages = {8},
keywords = {طرح پلاستیک به روش عملکرد ، دیوار برشی همبند ، عملکرد لرزه ای ، مفصل پلاستیک ، برش پایه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی با تیر همبند فلزی طراحی شده به روش طرح پلاستیک بر اساس عملکرد
%A کرم الدین, عباس
%A زنگنه, علی
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2015

[Download]