ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01

Title : ( بررسی تاثیر تنش شوری وو خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد چاودار )

Authors: Hadi Mehdikhani , Ebrahim Izadi Darbandi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مراجعه به متن مقاله در فایل پیوست

Keywords

, تنش اسمزی, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, طول گیاهچه, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049700,
author = {Mehdikhani, Hadi and Izadi Darbandi, Ebrahim},
title = {بررسی تاثیر تنش شوری وو خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد چاودار},
booktitle = {ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, IRAN},
keywords = {تنش اسمزی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی،طول گیاهچه، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنش شوری وو خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد چاودار
%A Mehdikhani, Hadi
%A Izadi Darbandi, Ebrahim
%J ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2015

[Download]