کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2015-09-16

عنوان : ( بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن هزینه های انتشار کربن )

نویسندگان: فرزاد دهقانیان , سیده فاطمه هاشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل موجودی یکی از موضوعات مهم در زنجیره تأمین است و مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. از طرفی با مطرح شدن زنجیره تأمین سبز و تحویل بموقع محصولات و خدمات به مشتریان و همچنین آگاهی مشتریان به مسائل زیستمحیطی در این مقاله بر آنیم که یک مدل موجودی دو سطحی را با در نظر گرفتن مسائل مربوط به محیط زیست بررسی کنیم. یکی از مهمترین این مسائل که در پیمان کیوتو نیز آمده است، انتشار گازهای گلخانهای)کربن( میباشد. در این مقاله مدل یک فروشنده یک خریدار ارائه شده و هزینههای مربوط به انتشار کربن برای این مدل در نظر گرفته شده است. تحقیقات و مطالعات گذشته نشان میدهد که میتوان نگرانیهای مربوط به کربن را با تصمیمگیری درست با تولید و مدیریت موجودی ادغام کرد و هزینه های کلی آن را بررسی و در خصوص سایر متغیرها تصمیمگیری نمود. در این مقاله هدف ایجاد تعادلی بین هزینه های برای )Carbon Tax( مربوط به مدل یک فروشنده و یک خریدار و هزینههای انتشار کربن میباشد. در این مقاله از سیاست مالیات کربن مقدار کربن تولید شده استفاده شده است

کلمات کلیدی

, مدل یک فروشنده یک خریدار, انتشار کربن, مالیات کربن, هزینه موجودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049714,
author = {دهقانیان, فرزاد and هاشمی, سیده فاطمه},
title = {بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن هزینه های انتشار کربن},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدل یک فروشنده یک خریدار، انتشار کربن، مالیات کربن، هزینه موجودی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن هزینه های انتشار کربن
%A دهقانیان, فرزاد
%A هاشمی, سیده فاطمه
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2015

[Download]