علوم مدیریت ایران, دوره (9), شماره (36), سال (2015-2) , صفحات (25-51)

عنوان : ( گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی )

نویسندگان: زهرا محمدزاده , سعید مرتضوی , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه های ضمنی پیروی، از مباحث رو به رشد رفتار سازمانی است که حلقه واسط حوزه های پیروی و شناخت محسوب می شود. تبیین و گونه شناسی دیدگاه های پیروان راجع به ابعاد مختلف نقش شان شناخته می شود، هدف مقاله حاضر است. برای این » نظریه های ضمنی پیروی پیروان « که با عنوان منظور، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از 31 تن از کارکنان سازمان های بزرگ از صنایع مختلف در شهر مشهد، مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد تا محققین در مصاحبه ها به اشباع نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار » تحلیل محتوای عرفی « دست یافتند. داده های حاصله با استفاده از روش گرفت و قابلیت اعتماد داده ها مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 583 کد بدست آمده در تحلیل محتوا، مجموعاً در 31 طبقه از نظریه های ضمنی )مقولات( شناسایی شده قرار گرفتند که 5 مؤلفه ویژگی های مثبت را تشکیل دادند. مؤلفه های شناسایی شده شامل ادراک سازنده از کار، شایستگی شغلی، بازوی توانای رهبر، فضایل اخلاقی و پیشگامی بودند که دیدگاهی جامع تر نسبت به پیروی ارائه می کنند.

کلمات کلیدی

نظریه های ضمنی پیروی پیش گونه های پیروی تحلیل محتوای عرفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049725,
author = {محمدزاده, زهرا and مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد},
title = {گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی},
journal = {علوم مدیریت ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {36},
month = {February},
issn = {****-0139},
pages = {25--51},
numpages = {26},
keywords = {نظریه های ضمنی پیروی پیش گونه های پیروی تحلیل محتوای عرفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی
%A محمدزاده, زهرا
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%J علوم مدیریت ایران
%@ ****-0139
%D 2015

[Download]