سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13

عنوان : ( بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه محتوی پروتئین محلول و پرولین )

نویسندگان: سیده سارا حسینی , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات انجام شده از بین عوامل مختلف تنش، تنش خشکی نقش مهمی در جلوگیری از رشد و نمو و کاهش عملکرد گیاهان زراعی دارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین های محلول و پرولین در دو لاین ET83 و Sanabad از گیاه تریتیکاله در دو مرحله رشد رویشی و زایشی، آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. اعمال تنش خشکی به صورت محدودیت آبیاری به میزان 30 و 60 درصد ظرفیت زراعی و بر روی گیاهچه های یک هفته ای اعمال شد. نمونه هایی با 90 درصد ظرفیت زراعی به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. اولین نمونه برداری در گیاهچه های دو هفته ای و دومین نمونه برداری از گیاهان هشت هفته ای زمانی که گیاه وارد فاز زایشی شد، انجام گرفت (مرحله ظهور خوشه ها). طی هر دو مرحله رشد میزان پروتئین محلول و پرولین در هر دو لاین اندازگیری شد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که سطوح مختلف تنش خشکی تاثیر معنی داری بر میزان پروتئین محلول و پرولین در هر دولاین این گیاه داشت، به طوریکه افزایش سطوح خشکی باعث افزایش پرولین و پروتئین در طی هر دو دوره ی رشد در گیاه شد اما میزان این افزایش در لاین Sanabad بیشتر از لاین ET83 بود.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, پروتئین محلول, پرولین, Sanabad, ET83
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049734,
author = {حسینی, سیده سارا and لاهوتی, مهرداد and چنیانی, منیره},
title = {بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه محتوی پروتئین محلول و پرولین},
booktitle = {سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تنش خشکی، پروتئین محلول، پرولین، Sanabad، ET83},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه محتوی پروتئین محلول و پرولین
%A حسینی, سیده سارا
%A لاهوتی, مهرداد
%A چنیانی, منیره
%J سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]