سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13

عنوان : ( بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا )

نویسندگان: سیده سارا حسینی , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , علی گنجعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی از جمله تنش های غیر زیستی است و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده ی رشد و نم گیاهان در محیط شناخته شده است، بنابراین به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی در دو لاین ET83-20 و Sanabad از گیاه تریتیکاله X Triticosele Witmack آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار به صورت گلدانی در شرایط گلخانه در دو مرحله رویشی و زایشی انجام گرفتو سطوح خشکی مورد آزمایش 30%، 60% ظرفیت زراعی به عنوان شرایط تنش و 910% ظرفیت زراعی به عنوان تیمار شاهد انتخاب شد. اولین نمونه برداری در گیاهچه های دو هفته ای و دومین نمونه برداری از گیاهان هشت هفته ای زمانی که گیاه وارد فاز زایشی شد، انجام گرفت (مرحله ظهور خوشه ها). طی هر دو مرحله رشد میزان پراکسیدایون لیپیدهای غشا، شاخص پایداری غشا و هدایت روزنه ای د هر دو لاین بررسی شد. نتیج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد کخ سطوح مختلف تنش خشکی تاثیر معنی داری بر پراکسیداسیون لیپید های غشا، شاخص پایداری غشا و هدایت روزنه ای در هر دو لاین این گیاه داشت، به طوریکه افزایش سطوح خشکی باعث افزایش پراکسیداسیون لیپید وتشکیل MDA، کاهش شاخص پایداری غشا و کاهش هدایت روزنه ای در هر دو لاین در طی هر دو دوره ی رشد شد اما در لاین Sanabad پراکسیداسیون لیپیدهای غشا پایین تر (MDA) شاخص پایداری و هدایت روزنه ای بالاتر از لاین ET83-20 بود.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی , پراکسیداسیون لیپیدهای غشا, شاخص پایداری غشا, هدایت روزنه ای, تریتیکاله, Sanabad, ET83-20
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049738,
author = {حسینی, سیده سارا and لاهوتی, مهرداد and چنیانی, منیره and گنجعلی, علی},
title = {بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا},
booktitle = {سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تنش خشکی ، پراکسیداسیون لیپیدهای غشا، شاخص پایداری غشا،هدایت روزنه ای، تریتیکاله، Sanabad،ET83-20},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا
%A حسینی, سیده سارا
%A لاهوتی, مهرداد
%A چنیانی, منیره
%A گنجعلی, علی
%J سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]