حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین, دوره (1394), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (565-583)

عنوان : ( اعراض/اعتزال )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعراض و اعتزال در حوزه سیاست به معنای دوری گزینی خودخواسته از امور سیاسی است، چه آنگاه که از سیاست به طور کلی و چه وقتی که از یک امر سیاسی خاص مانند مشارکت در فرایند انتخاب حاکم یا شرکت در جنگ اجتناب می‌شود. دوری‌جویی از سیاست را از عصر باستان و در سخیف شمردن سیاست توسط کلبیون تا بی‌انگیزگی در مشارکت در انتخابات جوامع لیبرال دمکراتیک امروزین می‌توان مشاهده کرد. در فرهنگ و تمدن اسلامی، مصادیق اعراض از سیاست در قالب اعتزال سیاسی یا عرفان بروز و ظهور یافته است. گروه معدودی از اندیشمندان و مکاتب مسلمان نیز اَشکالی از عدم نیاز به دولت را مطرح کرده‌اند. این مقاله در صدد پاسخ‌گویی بدین پرسش است که اعراض از سیاست چه جایگاهی نزد اندیشمندان مسلمان داشته است. چنان که خواهیم دید همه تجلیات اعراض از سیاست در تمدن اسلامی حاشیه‌ای و گذرا بوده‌اند و شاخصه اصلی این تمدن سیاست‌گرایی است. در این مقاله، پس از توضیح مختصر مفهوم اعراض از سیاست، معنای کلی اعراض در فرهنگ اسلامی بررسی می‌شود و سپس مهم‌ترین مصادیق اعراض از سیاست و اعتزال سیاسی در تمدن اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی

, اعراض, اعتزال, اسلام,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049744,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {اعراض/اعتزال},
journal = {حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین},
year = {2015},
volume = {1394},
number = {2},
month = {June},
issn = {0000-0009},
pages = {565--583},
numpages = {18},
keywords = {اعراض، اعتزال، اسلام، سیاست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعراض/اعتزال
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین
%@ 0000-0009
%D 2015

[Download]