تازه های علوم شناختی, دوره (17), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (43-55)

عنوان : ( تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی )

نویسندگان: سیدعابد حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: صرع یکی از بیماری های سیستم اعصاب مرکزی است که فرد مبتلا را در طول یک دوره زمانی دچار تشنج های ناگهانی میکند. روش: یکی از مسایل مهم در آموزش سیستم شناخت، تهیه ی داده ی مطلوب است که در ادامه به کمک تحلیل کیفی آشوب گون و نظر افراد خبره برچسب زنی صحیح آن بررسی و سپس ویژگی های آشوب گون نظیر بُعد فرکتال، بزرگ ترین نمای لیاپانوف و نمای هرست استخراج می شود. برای تفکیک دسته های مختلف از یکدیگر، این ویژگی ها به دسته بندی کننده ی بیزین داده می شوند. یافته ها: نتایج نشان می دهدکه سیگنال مغزی EEG دارای رفتاری آشوب گون است و در حالت حمله کمینه ی بُعد بازسازی و به دنبال آن پیچیدگی کاهش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که دو دسته ی طبیعی و پیش حمله ای با متوسط صحت 2/ 99درصد و دو دسته ی طبیعی و حمله ای با متوسط صحت 7/ 99درصد و دو دسته ی پیش حمله ای و حمله ای با متوسط صحت 1/ 97درصد از یکدیگر تفکیک شده اند. نتیجه گیری: به نظر می رسد تحلیل آشوب گون یکی از روش های مفید در بازیابی رفتار مغز در تشخیص حالت های صرعی باشد.

کلمات کلیدی

, سیگنال مغزی, آشوب, صرع, برچسب زنی, دسته بندی کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049755,
author = {حسینی, سیدعابد and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2015},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1561-4174},
pages = {43--55},
numpages = {12},
keywords = {سیگنال مغزی، آشوب، صرع، برچسب زنی، دسته بندی کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی
%A حسینی, سیدعابد
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2015

[Download]