پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (1), شماره (42), سال (2016-2) , صفحات (115-146)

عنوان : ( واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه )

نویسندگان: عباسعلی سلطانی , محمدتقی فخلعی , سید علی جبّار گل باغی ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از مباحثی که در بحث مکاسب محرمه¬محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می¬باشد، مسأله¬ی أخذ أجرت بر واجبات است.اینکه در ادبیات فقه شیعه، قاعده¬ی أخذ أجرت بر واجبات، دارای چه پیشینه¬ی تاریخی است، چگونه در گذر زمان شکلمی¬یابد و به قاعده¬ای فربه بدل می¬گردد، کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، تأثیر می¬گذارندو صاحب عروهدرنقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو چه نقشی دارد، عمدهمطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور،به تبیینآن¬ها اهتماممی¬ورزد تا از این رهگذر،به تاریخ قاعده¬ی أخذ أجرت بر واجباتآگاهی یابد. واژگان کلیدی: إجاره، إجاره بر واجبات،أخذ أجرت بر واجبات،قصد قربت و أخذ أجرت.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: إجاره, إجاره بر واجبات, أخذ أجرت بر واجبات, قصد قربت و أخذ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049757,
author = {سلطانی, عباسعلی and فخلعی, محمدتقی and گل باغی ماسوله, سید علی جبّار},
title = {واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {42},
month = {February},
issn = {1735-7233},
pages = {115--146},
numpages = {31},
keywords = {واژگان کلیدی: إجاره، إجاره بر واجبات،أخذ أجرت بر واجبات،قصد قربت و أخذ أجرت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه
%A سلطانی, عباسعلی
%A فخلعی, محمدتقی
%A گل باغی ماسوله, سید علی جبّار
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2016

[Download]