مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (13), سال (2014-10) , صفحات (37-46)

عنوان : ( حل تحلیلی کمانش ورق¬های مستطیلی تحت بار داخل صفحه ای غیر یکنواخت به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول )

نویسندگان: محمود شریعتی , حمید رضا ایپکچی- استاد راهنما , سعید ابوالقاسمی - دانشجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مقاله کمانش ورق¬های مستطیلی که در معرض بار داخل صفحه ای غیریکنواخت قرار دارند، بررسی شده است. بدین منظور ابتدا معادلات تعادل ورق بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ارائه شده است. پس از آن از روش تعادل در مجاورت برای بدست آوردن معادلات پایداری استفاده شده است. حل معادلات پایداری و محاسبه بار کمانش ورق در طی دو مرحله صورت می گیرد: ابتدا معادلات مربوط به میدان تنش پیش کمانش ورق که به دلیل وجود بارگذاری غیر یکنواخت، تابعی از مختصات ورق می-باشد، بر اساس میدان جابجایی داخل صفحه ای نوشته شده و برای حل این معادلات از روش تحلیلی بر اساس تئوری معادلات دیفرانسیل استفاده شده است. پس از محاسبه میدان تنش پیش کمانش با استفاده از میدان جابجایی بدست آمده در قسمت قبل، از روش گالرکین برای حل معادلات پایداری که از نوع معادلات با ضرایب متغیر می باشند استفاده و بار کمانش ورق با شرایط مرزی ساده بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول محاسبه شده است. در این مقاله تاثیر چهار نوع بارگذاری مختلف و نیز تاثیر نسبت ظاهری و ضخامت ورق بر روی بار کمانش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده از حل ارائه شده با نتایج عددی و نیز با نتایج بدست آمده از تئوری کلاسیک مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, بار گذاری غیر یکنواخت, تئوری تنش برشی مرتبه اول, میدان جابجایی, روش گالرکین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049759,
author = {شریعتی, محمود and حمید رضا ایپکچی- استاد راهنما and سعید ابوالقاسمی - دانشجو},
title = {حل تحلیلی کمانش ورق¬های مستطیلی تحت بار داخل صفحه ای غیر یکنواخت به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {13},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {37--46},
numpages = {9},
keywords = {بار گذاری غیر یکنواخت، تئوری تنش برشی مرتبه اول، میدان جابجایی، روش گالرکین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل تحلیلی کمانش ورق¬های مستطیلی تحت بار داخل صفحه ای غیر یکنواخت به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول
%A شریعتی, محمود
%A حمید رضا ایپکچی- استاد راهنما
%A سعید ابوالقاسمی - دانشجو
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2014

[Download]