ژنتیک نوین, دوره (42), شماره (2), سال (2015-4) , صفحات (1-25)

عنوان : ( شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , الهه ربیعی مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درطی فرآیند بیماریزایی، عاملFusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) پروتئین اثرگذاری به¬نام SIX1را درون آوند گیاه گوجه¬فرنگی ترشح می¬کند. در ارقام مقاوم گوجه¬فرنگی که حامل ژن مقاومتی I-3 هستند، پروتئین اثرگذار SIX1 نقش یک فاکتور غیربیماریزایی را ایفا می¬کند. هومولوگ ژن SIX1 از برخی فرم¬های تخصصی دیگر F. oxysporum گزارش شده-است. تاکنون حضور این ژن درفرم¬اختصاصی F. oxysporum f. sp. melonis (Fom) تایید نشده¬است. این بیمارگر از مهمترین عوامل کاهش عملکرد، در ارقام ملون در سراسر جهان از جمله ایران و بخصوص استان خراسان است. شناسایی ژن¬های اثرگذار در Fom می¬تواند تولید ارقام مقاوم به این بیماری را تسهیل¬کند. در مطالعه حاضر ابتدا از روش¬های بیوانفورماتیکی برای شناسایی همولوگ ژن اثرگذارSIX1 در ژنوم Fom استفاده¬شد. توالی پروتئین Fol-SIX1 در پایگاه داده-ی WGSFOM بااستفاده از ابزار tBLASTN و با حدe-value 10 جستجو شد. چهار توالی بهم¬پیوسته (کانتیگ) شناسایی شد که فقط یکی از آن¬ها همپوشانی و شباهت قابل¬قبولی را با Fol-SIX1 دارا بود. توالی بهم¬پیوسته موردنظر بازیابی و ORFهای ممکن با نرم¬افزار VectorNTi پیش¬¬بینی شد. نتایج نشان¬داد توالی ORFژن مفروض برروی رشته آنتی¬سنس قرارداشته و پروتئینی به¬طول 283 اسیدآمینه را کد نموده¬ که بیشترین شباهت را با پروتئین Fol-SIX1 دارا بود. پیش¬بینی ساختار ژنی مفروض با FGENESH+ صورت¬گرفت. در ادامه ژن فوق در دو نژاد Fom، توسط یک جفت آغازگر اختصاصی داخلی ردیابی¬شد. سپس طول کامل ژن با یک جفت آغازگر خارجی توالی¬یابی و توالی آن با توالی¬های همولوگ خود مقایسه شد. در این مطالعه برای نخستین¬بار همولوگ پروتئین اثرگذارFol-SIX1 در ژنوم Fom شناسایی و Fom-SIX1 نامیده¬شد. مطالعه پروتئین Fom-SIX1 جدید نشان داد که ژن مفروض Fom-SIX1 قابلیت کد کردن یک پروتئین کوچک ترشحی غنی از سیستئین و پایدار در محیط خارج سلولی را داراست که فاقد دومین شناسایی شده بوده و با خصوصیات ذکر شده برای پروتئین¬های اثرگذار کاملا منطبق است.

کلمات کلیدی

, پروتئین اثرگذار, جستجوی ژن همولوگ, Fol-SIX1, Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Secreted-in-xylem
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049760,
author = {شکوهی فر, فرهاد and ربیعی مطلق, الهه},
title = {شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2015},
volume = {42},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-4439},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {پروتئین اثرگذار، جستجوی ژن همولوگ، Fol-SIX1، Fusarium oxysporum f. sp. melonis، Secreted-in-xylem},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ربیعی مطلق, الهه
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2015

[Download]