تازه های علوم شناختی, دوره (17), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (1-11)

عنوان : ( تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-R )

نویسندگان: نوشین آتش فشان , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیرات خستگی فکری بر زمان و صحت انجام کار تکراری با استفاده از مدل شبیه سازی شده در معماری شناختی

کلمات کلیدی

, خستگی فکری, زمان پاسخ, نرخ خطا, معماری شناختی ACT-R
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049765,
author = {آتش فشان, نوشین and رضوی, حمیده },
title = {تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-R},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2015},
volume = {17},
number = {2},
month = {June},
issn = {1561-4174},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {خستگی فکری، زمان پاسخ، نرخ خطا، معماری شناختی ACT-R},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-R
%A آتش فشان, نوشین
%A رضوی, حمیده
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2015

[Download]