چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02

عنوان : ( بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) )

نویسندگان: ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: گیاه دارویی برازمبل (.karel Perovskia abrotanoides) از تیره نعناعیان، در نواحی مختلف ایران می روید و ریشه آن غنی از ترکیبات تانشینونی است که از نظر پزشکی حائز اهمیت هستند. کشت ریشه مویین یک فن آوری زیستی کارآمد برای تولید متابولیت های ثانویه گیاهی است. ریشه های حاصل، دارای رشد سریع بوده و اغلب میزان رشد آن ها سریع تر از کشت سلول های گیاهی است. هدف: در این تحقیق، برای اولین بار تولید ریشه مویین در گیاه برازمبل مورد مطالعه قرارگرفت و تاثیر ترکیب استوسیرینگون در افزایش تولید ریشه های مویین بررسی شد. مواد و روش ها : بذرهای رسیده پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم 20 درصد ، در محیط کشت جامد MS2/1 کشت داده شدند. گیاهچه های 45 روزه توسط 3 سویه از آگروباکتریوم رایزوژنز (ATCC15834، TR105 و R1000) در دو حالت مختلف، بدون استفاده ازاستوسیرینگون و همراه با استوسیرینگون، تلقیح شدند. سپس میزان تولید ریشه های مویین طی دو ماه پس از تلقیح، ثبت و مقایسه گردید. آزمون PCR نیز برای تایید تراریختی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج: بیشترین میزان تولید ریشه مویین پس از آلودگی با سویه ی ATCC بدست آمد (33/47 درصد). سویه های R1000 و TR به ترتیب با 16/38 و 99/28 درصد موجب القای ریشه مویین گردیدند (P˂0.05). استفاده از استوسیرینگون در سویه ی ATCC ، تولید ریشه مویین را به طرز معنی داری (P˂0.05) افزایش داد (99/60 درصد). در سویه های R1000 و TR نیز استفاده از استوسیرینگون موجب تقویت تولید ریشه مویین گردید (به ترتیب 49/49 و 33/36 درصد). نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج بدست آمده هر سه سویه باکتری مورد استفاده موفق به القای ریشه مویین شدند و استوسیرینگون در سویه ی ATCC تاثیر معنی داری در تقویت و بهبود تولید ریشه مویین داشت.

کلمات کلیدی

, Perovskia abrotanoides, آگروباکتریوم رایزوژنز, استوسیرینگون, ریشه مویین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049768,
author = {ابراهیمی, ثریا and ابریشم چی, پروانه and بهرامی, احمدرضا and گنجعلی, علی and نجمه سوداگر},
title = {بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Perovskia abrotanoides، آگروباکتریوم رایزوژنز، استوسیرینگون، ریشه مویین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel)
%A ابراهیمی, ثریا
%A ابریشم چی, پروانه
%A بهرامی, احمدرضا
%A گنجعلی, علی
%A نجمه سوداگر
%J چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2015

[Download]