چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02

عنوان : ( تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل )

نویسندگان: ثریا ابراهیمی , احمدرضا بهرامی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ریشه های مویین که به وسیله آگروباکتریوم رایزوژنز ایجاد می شوند، ویژگیهای مشخصی مثل سرعت رشد بالا، ایجاد انشعابات فراوان و ثبات بیوشیمیایی و ژنتیکی از خود نشان می دهند. این ریشه ها برای ایجاد و رشد نیازی به استفاده خارجی از تنظیم کننده های رشد ندارند و برای مدت طولانی بدون از دست دادن توانایی رشد و تولید متابولیت ثانویه قابل نگهداری هستند. هدف: در این پژوهش رشد ریشه های مویین القاشده توسط سه سویه از باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) در محیط کشت MS ½ حاوی 3 درصد ساکارز بررسی شد. مواد و روش ها: گیاهچه های 45 روزه ی P. abrotanoides توسط سه سویه از آگروباکتریوم (ATCC15834 ، TR105 و R1000) تلقیح شدند. ریشه های مویین حاصل با طول تقریبی 2 سانتی متر در محیط کشت MS ½ مایع با ترکیب قندی 3 درصد ساکارز، بر روی شیکر انکوباتور با دمای 25 درجه سانتیگراد و دور rpm 90 در تاریکی نگهداری شدند. پس از 50 روز وزن تر، وزن خشک، طول ریشه ها و تراکم ریشه های جانبی در هر سانتی متر اندازه گیری شد. نتایج: بیشترین وزن تر و خشک و طول ریشه های مویین(به ترتیب 996/1 گرم و 149/0 گرم و45/34 سانتی متر ) پس از آلودگی با سویه ی ATCC به¬دست آمد. در حالیکه سویه ی R1000 کمترین طول ریشه (85/26 سانتیمتر) را به خود اختصاص داد و تراکم ریشه های جانبی نیز در گیاهان تلقیح شده با سویه ی R1000 به طرز معنی داری (p˂0.05) بیشتر از سایر سویه ها بود (46/4 برابر شاهد) . نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان داد که رشد و مورفولوژی ریشه های مویین (درجه انشعابات) به طرز معنی داری به نوع سویه ی باکتری وابسته بود.

کلمات کلیدی

, Perovskia abrotanoides, آگروباکتریوم رایزوژنز, رشد ریشه مویین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049769,
author = {ابراهیمی, ثریا and بهرامی, احمدرضا and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and نجمه سوداگر},
title = {تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Perovskia abrotanoides، آگروباکتریوم رایزوژنز، رشد ریشه مویین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل
%A ابراهیمی, ثریا
%A بهرامی, احمدرضا
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A نجمه سوداگر
%J چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2015

[Download]