فقه و اصول, دوره (2), شماره (98), سال (2014-10) , صفحات (183-200)

عنوان : ( رجم در ترازو )

نویسندگان: سیدعلی جباری گلباغی , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بی‌شک‌‌، بیان اندیشه نو، تضارب آراء و نقد و بررسی اندیشه اندیشمندان‌، از سنت‌های نیکوی علمی است که در پالایش‌، پویایی و رشد و تعالی هر دانشی‌، مؤثر می‌باشد. دانش فقه و اندیشه‌های فقهی فقیهان نیز از این قاعده، جدا نیستند؛ از این رو‌، نوشتار حاضر، در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه فقهی جناب استاد محمد ابراهیم جناتی را درباره مبانی فقهی رجم، به نقد و بررسی می‌نشیند و بر نمایان‌سازی این امر اهتمام دارد که تا چه میزان اندیشه فقهی مذکور، با مبانی فقهی برگزیده آن دانشی محترم و نیز منابع و مستندات اجتهاد فقهی شیعه‌، همراه و هماهنگ می‌باشد.

کلمات کلیدی

زنا; زنای محصنه; حد; حد رجم; سنگسار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049776,
author = {سیدعلی جباری گلباغی and ناصری مقدم, حسین},
title = {رجم در ترازو},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {2},
number = {98},
month = {October},
issn = {2008-9139},
pages = {183--200},
numpages = {17},
keywords = {زنا; زنای محصنه; حد; حد رجم; سنگسار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رجم در ترازو
%A سیدعلی جباری گلباغی
%A ناصری مقدم, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]