فقه و اصول, دوره (2), شماره (96), سال (2014-6) , صفحات (53-80)

عنوان : ( تغییر فتوا و زمینه های آن در فقه اهل سنت )

نویسندگان: عبدالسلام امامی , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آرای مذاهب اسلامی مسأله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه‏ مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده‏ کلى پذیرفته‏اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند، دیدگاه فقیهان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می‌باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنّت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4 . «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».

کلمات کلیدی

فتوا; مفتی; فقیهان اهل سنت; تغییر; عوامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049777,
author = {امامی, عبدالسلام and ناصری مقدم, حسین},
title = {تغییر فتوا و زمینه های آن در فقه اهل سنت},
journal = {فقه و اصول},
year = {2014},
volume = {2},
number = {96},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {53--80},
numpages = {27},
keywords = {فتوا; مفتی; فقیهان اهل سنت; تغییر; عوامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییر فتوا و زمینه های آن در فقه اهل سنت
%A امامی, عبدالسلام
%A ناصری مقدم, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2014

[Download]