اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2013-05-20

عنوان : ( بررسی استفاده از فناوری پلاسمای غیر حرارتی بر خصوصیات رنگ سنجی مایع تخم مرغ )

نویسندگان: سوگل مظلوم , مسعود شفافی زنوزیان , فرشاد صحبت زاده , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخم مرغ یک منبع غذایی مهم است که به دلیل وجود مقدار فراوان مواد مغذی، جزء مواد غذایی ممتاز قررار ررفتره اسرت . این ماده ی غذایی شامل منابع عمده ای از پروتئین، کربوهیدرات، لیپید و ویتامین ها می باشد که بیشرتر ایرن ویترامین هرا و مواد مغذی در زردهی تخم مرغ یافت میشوند و در بسیاری از فرمولاسیون های مواد غذایی بصورت خام بکار برده می شود. مایع تخممرغ به تخم مرغ بدون پوسته رفته می شود که این محصول بایستی کاملا بهداشرتی بروده و پاستوریزاسریون ان از اهمیت خاصی برخوردار است که در سال های اخیر از فرایندهایی نظیر پلاسمای سرد و پاستوریزاسیون دستی جهرت از برین بردن میکرواررانیسم ها استفاده می شود. در این پژوهش نمونه های مایع تخم مرغ اماده شده طی فرایند پاستوریزاسریون و 3 و 5.1 دقیقه( قرار ررفتند و اثر این عوامل و سطوح مختلرف ان هرا برر میرزان ، پلاسمای سرد در زمان های مختلف ) 5.1 تغییرات پارامترهای اولیه و ثانویه رنگ سنجی مشخص رردید. میزان اولیه روشنایی، قرمرزی، زردی، کرومرا و تره رنرگ در 5 و .. 5 - بود. میرزان مولفره هرای روشرنایی، زردی و قرمرزی در ..4 ،3.3 ، - 5..5 ، نمونه ی مایع تخم مرغ به ترتیب 15 تمامی نمونه های تیمار شده با پاستوریزاسیون و پلاسما شده افزایش اماری معنی داری یافتند. اما میزان تغییرات روشرنایی و قرمزی در نمونه پلاسما کمتر و میزان تغییرات ته رنگ دارای شدت بیشتری نسبت به نمونه ی پاستور برود . میرزان تغییررات رنگی طی پروسه های مختلف می تواند در رنگ نهایی محصول تاثیر قابرل تروجهی داشرته باشرد و شناسرایی اثررات سرایر فرایندهای حرارتی و غیر حرارتی جهت شناخت بهتر این تغییرات رنگی نیازمند تحقیقات بیشتری توسر سرایر پژوهشرگران می باشد.

کلمات کلیدی

, مایع تخم مرغ, پلاسمای سرد, پاستوریزاسیون, پارامترهای رنگ سنجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049783,
author = {سوگل مظلوم and مسعود شفافی زنوزیان and فرشاد صحبت زاده and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بررسی استفاده از فناوری پلاسمای غیر حرارتی بر خصوصیات رنگ سنجی مایع تخم مرغ},
booktitle = {اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {مایع تخم مرغ، پلاسمای سرد، پاستوریزاسیون، پارامترهای رنگ سنجی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استفاده از فناوری پلاسمای غیر حرارتی بر خصوصیات رنگ سنجی مایع تخم مرغ
%A سوگل مظلوم
%A مسعود شفافی زنوزیان
%A فرشاد صحبت زاده
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2013

[Download]