بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2015-03-03

عنوان : ( معیاری جدید برای خرابی بلاکها در عملیات تخمین حرکت فریمهای ویدئو )

نویسندگان: محمد حاجی بگلو , عبدالرضا سوادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین حرکت قسمت بسیار مهم عملیات فشرده سازی ویدئو مـیباشـد. بـرای تخمـین حرکت نیاز به مقایسه بلاک های فریم مرجع و اصلی میباشـد. معمـولا تمـامی پیکسـلهـای دو بلاک با استفاده از معیارSAD مقایسه میشوند. با توجه به شباهت پیکسلهـای مجـاور در یـک فریم میتوان تعداد مقایسه بین پیکسل ها را درSAD کاهش داد. در این مقاله چهار معیار جدیـد برای مقایسه بلاک ها پیشنهاد شده است و عملکرد آنها هـم از نظـر سـرعت اجـرا و هـم از نظـر کیفیت ویدئو با معیارSAD مقایسه شده است. دو معیار عملکرد بسیار مناسبی داشته اند که باعث افزایش سرعت عملیات فشرده سازی ویدئو می شود.

کلمات کلیدی

, فشرده سازی ویدئو, تخمین حرکت , میعار خرابی بلاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049794,
author = {حاجی بگلو, محمد and سوادی, عبدالرضا},
title = {معیاری جدید برای خرابی بلاکها در عملیات تخمین حرکت فریمهای ویدئو},
booktitle = {بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فشرده سازی ویدئو، تخمین حرکت ، میعار خرابی بلاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معیاری جدید برای خرابی بلاکها در عملیات تخمین حرکت فریمهای ویدئو
%A حاجی بگلو, محمد
%A سوادی, عبدالرضا
%J بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2015

[Download]