فلسفه و کلام اسلامی, دوره (48), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (51-68)

عنوان : ( روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا )

نویسندگان: فردین جمشیدی مهر , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوۀ نگرش به آثار ملاصدرا می­تواند در استنباط آرای دقیق وی مهم و تأثیرگذار باشد. در این راستا دو گونه رویکرد قابل تصور است؛ اول آن­که نظرات صدرا را همان تصریحات وی، که اکنون در همه جا شایع و رایج است و به عنوان نظرات صدرالدین شیرازی شناخته می­شود، دانست. رویکرد دوم می­تواند چنین باشد که با توجه به تصریحات ملاصدرا و شواهد و قرائن گوناگون، استنباط نظرات نهایی وی، صرفاً با مطالعۀ آثارش حاصل نمی­شود بلکه نیاز مبرم به اجتهاد فلسفی وجود دارد. در این مقاله ضمن تأیید نظر دوم، از سه طریق اثبات می­شود که نظرات صدرا جز با توجه تام به مبانی اساسی وی به دست نمی­آیند. سه طریق مذکور عبارت‌اند از تصریحات صدرالدّین، شرایط حاکم بر زمانۀ وی و نیاز جدی به نظام فلسفی هماهنگ و سازگار.

کلمات کلیدی

استنباط؛ نظام فلسفی؛ نظرات رایج؛ نظرات نهایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049795,
author = {جمشیدی مهر, فردین and حسینی, سیدمرتضی},
title = {روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا},
journal = {فلسفه و کلام اسلامی},
year = {2015},
volume = {48},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-9422},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {استنباط؛ نظام فلسفی؛ نظرات رایج؛ نظرات نهایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا
%A جمشیدی مهر, فردین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J فلسفه و کلام اسلامی
%@ 2008-9422
%D 2015

[Download]