هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2015-05-21

عنوان : ( مسیریابی بانک بهینه با استفاده از ترکیب تئوری صف و الگوریتم A )

نویسندگان: مهدی جهانگرد , محمدعلی پیرایش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله جستجوی مسیر مقصد یکی از ضروریترین مسایلی است که پیش روی بسیاری از کارشناسان است. در این نوع مسایل یا مقصد توسط کاربر مشخص شده و مسیر جستجو میشود و یا اینکه هر دو، مورد جستجو قرار میگیرد. در حالت دوم معیارهای متفاوتی را به عنوان هدف بهینگی میتوان درنظر گرفت از جمله: نزدیک ترین مسیر مقصد، زودترین مسیر مقصد و ... . بدیهی است به دلیل وجود ترافیک، هر مسیر مشابه یک سامانه صف است. همچنین میدانیم اگر مقصدی؛ مانند بانک؛ مورد درخواست کاربر واقع شود خود از تئوری صف پیروی میکند؛ از این حیث دو معیار نزدیکترین و زودترین مقصد نیز تفاوت قابل ملاحظهای دارند و لزوما همیشه نزدیکترین مسیر زودترین مسیر را نتیجه نمیدهد. که همین امر مسئله ی تازهای را میگشاید؛ زیرا اگر معیار هدف زودترین مقصد باشد باید زمان خدمت رسانی بانک بر مبنای تئوریهای صف، پیشبینی و در مسئله گنجانده شود. آنچه به عنوان طرح ارائه میشود این امکان را فراهم میسازد تا با رویکردی نوین و با در نظر گرفتن بعد جدید مسئله؛ یعنی صف خدمتدهی به یافتن مقصد و مسیر بهینه اقدام کند.

کلمات کلیدی

, مسیریابی, تئوری صف, الگوریتم A*
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049799,
author = {جهانگرد, مهدی and پیرایش, محمدعلی},
title = {مسیریابی بانک بهینه با استفاده از ترکیب تئوری صف و الگوریتم A},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مسیریابی، تئوری صف، الگوریتم A*},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مسیریابی بانک بهینه با استفاده از ترکیب تئوری صف و الگوریتم A
%A جهانگرد, مهدی
%A پیرایش, محمدعلی
%J هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2015

[Download]