پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (20), شماره (56), سال (2015-3) , صفحات (79-107)

عنوان : ( طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداری )

نویسندگان: علیرضا پویا , امیرحسین اخروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به تعدد سیاستهای نظام اداری، اولویتبندی آن ها جهت تمرکز صنعت در اجرای موفق این سیاستها و جلوگیری از ابهام و سردرگمی، ضروری بهنظر میرسد. در این مقاله با استفاده از روشی نسبتاً جدید، کاربردی و تأیید شده، اولویتبندی اجرای این سیاستها در قالب مدلی پیشنهاد، و برای سهولت اجرای آن، نرمافزار مربوطه نیز تهیه شده است.

کلمات کلیدی

, سیاستهای نظام اداری, وضع موجود, تحلیل شکاف, توانمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049801,
author = {پویا, علیرضا and اخروی, امیرحسین},
title = {طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداری},
journal = {پژوهش های مدیریت راهبردی},
year = {2015},
volume = {20},
number = {56},
month = {March},
issn = {2228-5067},
pages = {79--107},
numpages = {28},
keywords = {سیاستهای نظام اداری-وضع موجود- تحلیل شکاف- توانمندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداری
%A پویا, علیرضا
%A اخروی, امیرحسین
%J پژوهش های مدیریت راهبردی
%@ 2228-5067
%D 2015

[Download]