راهبرد فرهنگ , دوره (8), شماره (29), سال (2015-6) , صفحات (93-120)

عنوان : ( اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام )

نویسندگان: محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استنباط اصول و روشهای تعامل با دیگری بر اساس مبانی انسانشناختی مکتب اسلام هدف اصلی مقاله حاضر میباشد و برای نیل به این هدف روش استنتاج منطقی مورد استفاده قرار گرفته است. با نظر به اینکه بررسی ادبیات مربوط به موضوع تعامل با دیگری، بیانگر این است که در این باره تا کنون رویکردهای مختلفی از قبیل رویکرد جامعة مدنی، دیگرگرایی لویناس 5 و عدم خشونت معنوی به منصة ظهور رسیدهاند. در مقابل این رویکردها، رویکرد دیگرگرایی اعتدالی بر اساس آموزههای اسلام ارائه شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا با نظر به رویکرد دیگرگرایی اعتدالی و مبانی انسانشناختی مکتب اسلام میتوان اصول و روشهای متفاوتی را برای چگونگی ارتباط با سایرین استنباط نمود؟ به منظور پاسخ به این سؤال، ابتدا مبانی انسان- شناختی اسلام بر اساس قرآن کریم و تفسیر المیزان مورد بررسی قرار گرفتهاند و سپس بر اساس آن اصول و روشهایی برای چگونگی تعامل مناسب با دیگری ارائه شده است. برخی از مبانی انسانشناختی مکتب اسلام عبارتند از کرامت رحمانیه، حب ذات متعالی و عقلانیت. همچنین برخی از اصول و روشهای تعامل با دیگری عبارتند از تکریم انسان، گفتگو، نوع دوستی، بخشایش در حین قدرت، داشتن سعه صدر برای گفتگو، داشتن رقت قلب و دوری از خشونت.

کلمات کلیدی

, تعامل با دیگری, مسئولیت در قبال دیگری , دیگرگرایی اعتدالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049805,
author = {طاهرپور, محمدشریف and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and خسرو باقری and نقی زاده, حسن},
title = {اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام},
journal = {راهبرد فرهنگ },
year = {2015},
volume = {8},
number = {29},
month = {June},
issn = {2008-3696},
pages = {93--120},
numpages = {27},
keywords = {تعامل با دیگری- مسئولیت در قبال دیگری - دیگرگرایی اعتدالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام
%A طاهرپور, محمدشریف
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A خسرو باقری
%A نقی زاده, حسن
%J راهبرد فرهنگ
%@ 2008-3696
%D 2015

[Download]