سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( جداسازی و شناسایی اولیه (مقدماتی) باکتری های تجزیه کننده بسته بندی های غذایی پلی اتیلنی از خاک دفن پسماندهای پلاستیکی شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا منتظر , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: امروزه پلاستیک های سنتزی به دلیل دوام، نفوذ ناپذیری و قیمت ارزان به منظور بسته بندی دسته وسیعی از کالاها به ویژه مواد غذایی استفاده می شوند. علیرغم تمام مزایایی که این مواد برای بسته بندی مواد غذایی دارند به دلیل ماهیت خنثی و آبگریزشان در طبیعت قابل تجزیه نیستند و در سالهای آینده انباشتگی آنها به بزرگترین معضل زیست محیطی بشر تبدیل می گردند. هدف از این پژوهش جداسازی و شناسایی سویه های باکتریایی با قدرت تجزیه کنندگی بسته بندی های پلی اتیلنی است تا بتوان از آنها جهت تسریع در تجزیه بیولوژیکی پسماندهای پلاستیکی در آینده استفاده نمود. روش تحقیق: به همین منظور از خاک دفن زباله حاوی بسته بندی مواد غذایی از جنس پلاستیکهای سنتزی در محل دفن پسماندهای پلاستیکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نمونه برداری گردید. نمونه ها پس از رقت سازی، در محیط کشت غنی کننده تکثیر شده و به مدت یک ماه در محیط نمکهای حداقلی حاوی پلی اتیلن در دو محیط هوازی و بی هوازی نگهداری شدند. سپس به مدت یک هفته در همان محیط احیا شده و بر محیط کشت جامد تلقیح گردیدند. کلونی های مخلوط تا ظهور کلونیِ یکنواخت و خالص بارها کشت مجدد شدند و متعاقبا جهت شناسایی پس از رنگ آمیزی گرم، تستهای بیوشیمیایی نیز بر روی آنها انجام شد. نتایج مقاله: جدابه های به دست آمده شامل 40 گونه در شرایط هوازی و بی هوازی از انواع کوکسی گرم مثبت، باسیل گرم منفی و باسیل گرم مثبت بودند. در این میان گونه های گرم مثبت 20 درصد کل گونه ها را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری کلی: اکثر باکتری های تجزیه کننده از نوع کوکو باسیل، گرم منفی و دیپلوکوک مشاهده شدند. 1

کلمات کلیدی

, غربالگری, زیست تخریب پذیری, بسته بندی غذایی, پلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049808,
author = {منتظر, زهرا and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {جداسازی و شناسایی اولیه (مقدماتی) باکتری های تجزیه کننده بسته بندی های غذایی پلی اتیلنی از خاک دفن پسماندهای پلاستیکی شهر مشهد},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {غربالگری، زیست تخریب پذیری، بسته بندی غذایی، پلی اتیلن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی اولیه (مقدماتی) باکتری های تجزیه کننده بسته بندی های غذایی پلی اتیلنی از خاک دفن پسماندهای پلاستیکی شهر مشهد
%A منتظر, زهرا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]