راهبردهای توسعه روستایی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (59-72)

عنوان : ( اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از مدل SAW (مطالعه موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , غلامرضا مهدوی فر , سمیه رجبی جنبه دراز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، واقعیت گریزناپذیری است که هر گونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور نموده است. یکی از راه‌های جلوگیری از برداشت‌های بی رویه منابع آب، آگاهی بخشی کشاورزان و ذینفعان منطقه، کاهش تصدی¬گری دولت و انتقال مدیریت آب از طریق ایجاد تشکل‌های آب بران می‌باشد. در این راستا، اولویت¬بندی ایجاد تشکل آب¬بران در هفت روستا در دهستان سلامی از توابع شهرستان خواف استان خراسان رضوی صورت پذیرفته است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی کتابخانه¬ای بوده است. روستاهای محدوده مورد مطالعه دارای 730 خانوار کشاورز بوده که از طریق فرمول کوکران 252 کشاورز (سرپرست خانوار) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه‌هایی در رابطه با موضوع مورد مطالعه در اختیار آنان قرار گرفت. جهت انجام تحقیق مورد نظر 18 شاخص انتخاب و توسط کارشناسان خبره در رابطه با ایجاد تشکل آب¬بران مورد بررسی قرار گرفت و به کمک مدل تصمیم گیری مجموع ساده وزنی SAW))اولویت روستاها از حیث مکان ایجاد تشکل آب بران مشخص گردید. بر اساس این روش، روستای احمدآباد با امتیاز 4627/0 اولویت اول و روستای چهارده با امتیاز 4144/0 اولویت دوم برای مکان ایجاد تشکل آب بران انتخاب شدند.

کلمات کلیدی

, اولویت بندی, تشکل آب بران کشاورزی, دهستان سلامی, مدلSAW
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049836,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and مهدوی فر, غلامرضا and رجبی جنبه دراز, سمیه},
title = {اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از مدل SAW (مطالعه موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف)},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-2657},
pages = {59--72},
numpages = {13},
keywords = {اولویت بندی، تشکل آب بران کشاورزی، دهستان سلامی، مدلSAW},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از مدل SAW (مطالعه موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A مهدوی فر, غلامرضا
%A رجبی جنبه دراز, سمیه
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2014

[Download]