حکمت صدرایی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (135-142)

عنوان : ( حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا )

نویسندگان: مهدیه نزاکتی علی اصغری , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: سهروردی ادراک بصری را اشرف ادراکات حسی می داند. ویمعرفت شناسی اشراقی را با ابصار آغاز می نماید و قاعده اشراقی ابصار را چنان بسط می دهد که ادراکات مراتب بالاتر را نیز دربرمی گیرد، لذا در معرفت شناسی اشراقی نخست باید فعل ابصار را از دیدگاه فلسفی تحلیل و بررسی نمود تا بتوان در نهایت به درک حقیقت علم حضوری اشراقی نائل آمد؛ اما ملاصدرا که بحث های فلسفی خود را بر اساس اصالت و بساطت وجود مطرح می نماید،مبحث ابصار نفس را هم ناشی از بساطت و تجرد و احاطه وجودی نفس می داند. در نظر وی آنچه نفس دریافت می نماید، غیرمادی و از شئونات و تصرفات بالطبع نفس با افاضه قدرت الهی و درنتیجه، مدرکات بالذات نفس می باشدو به تعبیر دیگر، معرفت نفس در حقیقت کشف و نمود، مدرکات باطنی نفس می باشد که در جهان مادی، به صورت ادراک قواکه در حقیقت آلات و معدات ادراک نفس هستند، نمود می نمایند. پس معرفت نفس ناشی از اتحاد آن در قوس صعود و خلاقیت در قوس نزول می باشد.

کلمات کلیدی

, نفس, ملاصدرا, سهروردی, ابصار, علم اشراقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049850,
author = {نزاکتی علی اصغری, مهدیه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1992},
pages = {135--142},
numpages = {7},
keywords = {نفس; ملاصدرا; سهروردی; ابصار; علم اشراقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا
%A نزاکتی علی اصغری, مهدیه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2015

[Download]